fbpx

MÁTE OTÁZKY?

Vykupujeme všetky druhy pozemkov v okresoch Žilina, Bytča, Púchov, Považská Bystrica a Ilava. Bez ohľadu na to, či sú umiestnené v intraviláne alebo extraviláne obce.

Venujeme sa aj výkupu pozemkov v podielovom spoluvlastníctve, pričom nevykupujeme len pozemky od všetkých spoluvlastníkov, ale aj samotné spoluvlastnícke podiely.

Ponuka na predaj pozemku by mala obsahovať aspoň základné informácie uvedené nižšie. Samozrejme, čím viac informácii nám poskytnete, tým kvalifikovanejšie sa vieme k vašej ponuke vyjadriť.
Ponuka by mala obsahovať minimálne tieto informácie:
– Katastrálne územie
– Číslo parcely
– Výmeru
– Druh pozemku
– Vašu cenovú predstavu. V prípade, že nemáte predstavu o cene, cenu určíme my. Viac informácií nájdete v sekcii CENA.
– Váš kontakt

Samozrejme, venujeme sa aj výkupu problémových pozemkov, ktoré sú zaťažené exekučným záložným právom, daňovým exekučným záložným právom alebo sú ich vlastníci v oddlžení. Pri kúpe takýchto nehnuteľností komunikujeme priamo s exekútormi, správcami dane a správcami konkurznej podstaty, pričom preberáme všetku administratívnu záťaž.

Vykupujeme aj pozemky, ktoré sú dané do nájmu poľnohospodárskym subjektom. Nájomnú zmluvu s poľnohospodárskym subjektom nemusíte rušiť, komunikáciu s nájomcom prevezmeme po zápise vlastníckeho práva k pozemku za vás.

V prípade, ak máte vedomosť o tom, že pozemok, ktorý patril vašim predkom, nebol v minulosti predmetom dedičského konania, je potrebné podať na príslušný súd návrh na dodatočné konanie o dedičstve podľa § 211 Civilného mimosporového poriadku.

Viac informácií ohľadom tejto otázky nájdete v sekcii CENA.

S predajom pozemkov našej spoločnosti nie sú spojené žiadne ďalšie náklady a poplatky. Náklady na právny servis, vypracovanie zmlúv a poplatky za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradíme v plnej výške my.

Na uskutočnenie predaja nepotrebujete žiadne doklady, všetky potrebné podklady si vieme zabezpečiť vo vlastnej réžii, aby ste s predajom mali čo najmenej starostí. K podpisu zmluvy budete potrebovať občiansky preukaz kvôli overovateľovi pravosti vášho podpisu.

Áno, aj pozemok zaťažený hypotékou je možné predať. Zostatok hypotekárneho úveru vyplácame na účet priamo vašej financujúcej banke a zvyšok na váš osobný účet.

Pri určovaní prípadných daňových povinností v súvislosti s predajom pozemku je rozhodujúca doba vlastníctva nehnuteľnosti. Ak vlastníte pozemok menej ako päť rokov, príjem z predaja pozemku je zdaniteľným príjmom a podlieha zdaneniu. V prípade, že pozemok vlastníte viac ako päť rokov, tak príjem z predaja nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmu. To platí aj v prípade nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak preukázateľne uplynie aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (alebo poručiteľov).

Pozemok môžete darovať na základe darovacej zmluvy.
POZOR: V prípade, že máte v úmysle darovať len spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, je potrebné upovedomiť o tom ostatných spoluvlastníkov a umožniť im uplatniť ich predkupné právo. To neplatí v prípade darovania blízkej osobe (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu).

Pozemky, ktoré patria do urbariátu a sú spoločnými nehnuteľnosťami podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách nevykupujeme.

Áno, vykupujeme aj pozemky umiestnené v extraviláne obce (orná pôda, trvalé trávne porasty, lesné pozemky).

Slide PLATBY
POHOTOVO PO
INDIVIDUÁLNEJ
DOHODE
PRÁVNE
PORADENSTVO A
ÚRADNÉ ÚKONY
ZDARMA
VŠETKY DRUHY
POZEMKOV VRÁTANE
POZEMKOV
V EXEKÚCII
PLATBY
POHOTOVO PO
INDIVIDUÁLNEJ
DOHODE
PRÁVNE
PORADENSTVO A
ÚRADNÉ ÚKONY
ZDARMA
VŠETKY DRUHY
POZEMKOV VRÁTANE
POZEMKOV
V EXEKÚCII

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Tel. č.: +421 914 103 103

E-mail: pozemky@vykuppozemku.sk